Regulamin obowiązujący w N°1

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami.

Regulamin hotelowy

N°1 Bed & Breakfast, ul. Słowiańska 30, 64-100 Leszno 

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług  na rzecz Gości  przez No 1 Bed & Breakfast , pokoje hotelowe są każdego dnia poddawane inspekcji co do jakości, stanu oraz czystości.

Zwracamy się do Gości z uprzejmą prośbą o współpracę w tym zakresie.

W związku z powyższym , wszelkie uwagi, co do jakości , stanu oraz czystości pokoju hotelowego, w szczególności ewentualne uszkodzenia, zniszczenia lub braki, Gość winien zgłaszać na recepcji , niezwłocznie po zameldowaniu się , co umożliwi natychmiastową reakcję.

Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz.11:00 dnia następnego.

Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość winien jak najszybciej  ( niezwłocznie, nie później jednak niż do zakończenia danej doby hotelowej, w czasie której pojawi się problem) dokonać zgłoszenia na recepcji , co umożliwi najszybszą reakcję.

Recepcja Hotelu czynna jest w godzinach 8:00 – 23:00 i tylko w tych godzinach Gość ma możliwość dokonania rozliczeń usług oraz zgłoszenia zastrzeżeń.

Cena za pokój obejmuje nocleg bez śniadania.

Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

6.1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

6.2. bezpieczeństwo pobytu Gościa , w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu,

6.3. profesjonalna i uprzejma obsługę,

6.4. sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych drobnych napraw podczas nieobecności Gościa , a w przypadku jego obecności , tylko w przypadku , gdy Gość wyrazi zgodę i życzenie.

 1. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy następujące dodatkowe usługi:

       7.1. udzielanie informacji związanych z podróżą i pobytem w Hotelu oraz zamawianie  

        taksówek dla Gości,

       7.2. Wi-Fi

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzone rzeczy wniesione przez Gości w

       zakresie określonym przepisami art.846-849 Kodeksu cywilnego.

 1. Gość powinien zawiadomić recepcje hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej

Stwierdzeniu, nie później jednak niż do zakończenia danej doby hotelowej, w czasie której wystąpiła szkoda.

 1. Gość nie może wnieść na teren Hotelu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa , przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub przedmiotów , których posiadanie przez Gościa nie jest zgodne z prawem.
 2. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy , papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona stosownie do treści art.849 Kodeksu Cywilnego.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzodzenie lub utrate samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Hotel posiada parking monitorowany, niestrzeżony.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia urządzeń technicznych Hotelu, zgodnie z dokumentem „Zasady odpowiedzialności Gości hotelowych”, którego treść dostępna jest na życzenie Gościa w recepcji Hotelu.
 6. Gość hotelowy zobowiązany jest dokonać zapłaty za korzystanie przez Gościa z minibarku znajdującego się w pokoju hotelowym. Powyższe kwoty Gość ma obowiązek uregulować gotówką lub za pomocą karty płatniczej , najpóźniej w chwili wymeldowania się z Hotelu, celem zakończenia pobytu.
 7. We wszystkich pokojach oraz innych pomieszczeniach na terenie Hotelu obowiązuje zakaz palenia. W przypadku palenia na terenie Hotelu, do rachunku Gościa zostanie doliczona opłata za czyszczenie w wysokości 300 zł, która Gość ma obowiązek uregulować gotówką lub za pomocą karty płatniczej, najpóźniej w chwili wymeldowania się z Hotelu, celem zakończenia pobytu.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość powinien również zabezpieczyć swoją kartę do drzwi pokoju w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do niego osobom trzecim. Przy opuszczeniu Hotelu podczas pobytu Gościa istnieje możliwość pozostawienia karty w recepcji.
 9. Za zgubienie karty bądź nie oddanie jej przy wymeldowaniu , Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 20 zł, którą Gość ma obowiązek uregulować gotówką lub za pomocą karty płatniczej, najpóźniej w chwili wymeldowania się z Hotelu , celem zakończenia pobytu.
 10. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynie okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym jedynie w godz. 7.00 – 22.00. Wszystkie osoby odwiedzające Gości hotelowych , przebywające w Hotelu po godz. 22, Hotel traktuje jako Gości hotelowych, za których należy uregulować rachunek w kwocie jak za nocleg.
 12. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godz. 22.00 – 7.00
 13. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu w Hotelu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, nie dokonał zapłaty za usługi Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 14. Hotel pobiera opłatę za pobyt Gościa „ z góry” , tj. w chwili zameldowania się Gościa w Hotelu ( zapłata gotówką lub za pomocą karty płatniczej ) , z zastrzeżeniem zdania następnego  oraz sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie, gdy Gość nie może dokonać zapłaty za świadczone usługi przez Hotel w chwili wymeldowania się z Hotelu. Hotel dopuszcza możliwość dokonania opłaty za pobyt Gościa w chwili wymeldowania się Gościa z Hotelu. W takiej sytuacji Hotel- w chwili zameldowania się  Gościa w Hotelu- dokona prautoryzacji karty kredytowej na kwotę stanowiącą równowartość opłaty o której mowa powyżej.
 15. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione przez Gościa w pokoju hotelowym, będą odesłane na pisemne żądanie Gościa, na adres wskazany przez Gościa w tym żądaniu, na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Gościa, Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące od dnia pozostawienia przedmiotu, a po upływie tego czasu, Hotel uzna powyższe przedmioty za porzucone przez Gościa z zamiarem wyzbycia się własności i w konsekwencji przedmioty te ulegną przepadkowi.
 16. Hotel nie jest przystosowany dla gości niepełnosprawnych i podróżujących ze zwierzętami.

Potrzebujesz rezerwacji?

Chcesz zarezerwować pokój lub apartament, a może jesteś zainteresowany organizacją imprezy? Skontaktuj się z nami już dziś. Udzielimy Ci wszelkich niezbędnych informacji

© 2018 No1 Bed & Breakfast. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.